วิปัสนา ๐๓

มีเด็กเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้หลายคน
ภาพต่อไปนี้เป็นสิ่งที่แสดงความคิดเห็นของพวกเด็กๆ ที่มีต่อการเข้าฝึกอบรม

ผลงานและความคิดเห็นจากเด็กๆ

(1) สุทัศน์ เทพวรรณ

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งที่ 9 นี้ประโยชน์ที่ได้รับคือ
1. ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น ทำให้เรามีสติที่จะเรียนมากขึ้น
2. ทำให้เรารู้จักการเตินจงกรมว่ามีกี่วิธี
3. ทำให้เราได้ออกกำลังกายจากการเดิน
4. ทำให้จิตใจสงบลงจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอาจจะเป็นคนอารมณ์เย็นลงก็ได้

(2) ด.ช.เอกภูมิ ยศโต (เก่ง) ม.1 ร.ร. สหศึกษา

ประโยคที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐานครั้งนี้คือ การฝึกสมาธิด้วยวิธียุบหนอ พองหนอและการฝึกเดินจงกรม ระยะที่ 6 และการฝึกขันติในการปฏิบัติเป็นเวลานานพอสมควร ฝึกให้อย่างผู้ใหญ่คือการไม่คุยกัน การใช้ชีวิตกันอย่างเป็นระบบหมู่ การที่มีคนฟิกเวลาให้เราเดินตามทั้งวันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก พวกเราจึงต้องใช้ความทนอดเป็นอย่างมาก แต่ช่วงบ่ายก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับคลายเครียดสำหรับเด็ก ในกิจกรรมนี้ได้มีทัศนศึกษาไปในที่ต่างๆแถวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการหาความรู้และเป็นการผ่อนคลาย

(3) วรรณพร ตาวังค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมฐานครั้งที่ 9 นี้ ประโยชน์ที่ได้รับคือ
1. มีสมธิในการทำงาน
2. ฝึกการระงับอารมณ์ของตนเอง
3. ฝีการเดิน-นั่งได้ถูกวิธี
4. ฝึกการสงบจิตใจของตนเอง
5. สามารถทำให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
6. ฝึกความตั้งใจในการเรียน
7. ฝึกการคิดในเรื่องต่างๆอย่างสร้างสรรค์

(4) อุมาวาศี จงบริรักษ์ ชั้นมัธยมปีที่ ๔ ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งนี้คือ การที่ข้าพเจ้าได้ฝึกความอดทนในการอยู่ร่วมกันในค่ายกับคนหมู่มากที่จะต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพราะการฝึกอบรมครั้งนี้ต้องใช้ความสงบ และการตรงต่อเวลา ซึ่งการร่วมกิจกรรมภายในค่ายครั้งนี้ก็มีอุปสรรคบ้างสำหรับตัวข้าพเจ้าและเพื่อนๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักคำว่าสามัคคี และการที่ข้าพเจ้าได้ฝึกสมาธิและการเดินจงกรมนั้นได้ทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิในการเรียนหนังสือ และทำให้ข้าพเจ้ามีสติ ใช้ชีวิตอย่างมีค่า ส่วนกิจกรรมในภาคบ่ายที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต

(5) ด.ช.วัชรพล อุนจะนำ ชื่อเล่น บุ๊ค ชั้น ป.4 โรงเรียนมงฟอร์ต

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้
1. ทำให้มีสมธิดีขึ้น
2. ได้เดินจงกรมอย่างถูกวิธี
3. ได้รู้จักเพื่อนใหม่และพี่พี่ใหม่
4. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่พี่
5. ได้สนุกสนานกับพี่พี่
6. ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ความรู้ด้วย
7. ได้ไปศาลาธรรมไปจักรสานม้า,งู,ปลา
8. ได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยสมัยเก่าและเรือนสมัยเก่า
9. ได้รู้จักบทสวดมนต์
10.ได้ตื่เช้าทำวัตรเช้าเย็น

(6) ด.ช. เอกภพ ยศโต (ก้อง) ชั้น ม. 1 รร สหศีกษา

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งนี้กระผมได้รับประโยชน์มากๆ เช่น สติ สมาธิ ปัญญา เมตตา อดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้ผมมีขันติความอดทนมากขึ้นอย่างมากๆ ผมยังได้ทบทวนการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม การรักษาศีล กินเจ และยังได้ทำบุญ ได้นอนตื่นเช้า และที่สำคัญที่สุดก็คือ จะมีกิจกรรมสำหรับเด็ก ซึ่งมีคุณครูคนหนึ่ง name “พี่ขัญชัย” เป็นจัดการให้น้องๆ ทำกิจกรรม และทุกกิจกรรมจะเสริมคุณธรรมอยู่ทุกกิจกรรม สิ่งที่ผมได้รับจากการอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ มีตั้งหลายอย่างตามที่ผมเขียนมาด้านบนนี้ ให้ยังได้ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับความรู้ล้านนา การพูด การทำตุ๊กตาและ ความรู้การทำบ้านล้านนา

(7) ด.ช.รณชัย เล็กสุวรรณ ม.2/4 ร.ร. นวมินทร์

ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานครั้งที่ 9 นี้ คือ ในการเข้าค่ายวิปัสสนากัมมัฎฐานครั้งนี้ ทำให้ผมสามารถเดินจงกรมเป็น ในการเดินจงกรมมีประโยชน์ต่อผมมาก ทำให้เรามีสมาธิ เพราะต้องกำหนดไปด้วยและเดินให้พร้อมกับการกำหนดของเราด้วย ฝีกการทรงตัวของเราเพราะต้องค่อยยกเท้าค้างไว้แล้วค่อยๆเอาลงต้องใช้การทรงตัวมาก ฝึกการระงับอารมร์ ได้ออกกำลังกายไปชมสถานต่างๆใน ม.ช. เช่น อ่างแก้ว ศาลาธรรม ได้กินอาหารฟรีตั้งหลายวัน ได้เพื่อนใหม่ ได้บุญครับ

(8) นายจักรกฤษ รัดเกล้า (แฟง)

ประโยชน์ที่ข้าพระเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้ ที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ข้าพระเจ้าได้มีสมาธิในการทำงานต่างๆได้ดีขึ้นและได้เรียนรู้เรื่องพระธรรม, การนั่งสมาธิ, การเดินจงกรม และการบรรลุถึงพระธรรมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการฟังบรรยายธรรมของผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมอย่างลึกซึ้ง จนทำให้ข้าพระเจ้าได้รู้ซึ้งว่าตั้งแต่ที่ได้ออกมาสู่โลกนี้ เราจะมีอะไรต้องทำอีกมากมาย รวมถึงได้รู้ว่าบนโลกนี้ไม่ได้มีแต่ความสุขเสมอไป อย่างเช่นว่าตัวข้าพระเจ้าเกิดมาก็มีทุกแล้ว หรือว่าคนที่ใกล้จะสิ้นลมก็เป็นทุกเช่นกัน ข้าพระเจ้าจึงไม่กลัวว่าข้าพระเจ้าจะสิ้นลมเมื่อไรข้าพระเจ้าก็ไม่สนใจเปรียบเสมือนว่าคนเราก็ต้องเกิดมาใช้เวรใช้กรรมกันทุกคน สุดท้ายนี้ข้าพระเจ้าคิดว่าข้าพระเจ้าได้คิดถูกแล้ที่ข้าพระเจ้าได้มาปฏิบัติธรรมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ และข้าพระเจ้าจะอยู่รับใช้พระธรรมจนกว่าข้าพระจะสิ้นลมหายใจและจะเก็บรักษาพระพุทธศาสนาไว้ตลอดไป