มีเด็กเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้หลายคน
ภาพต่อไปนี้เป็นสิ่งที่แสดงความคิดเห็นของพวกเด็กๆ ที่มีต่อการเข้าฝึกอบรม

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ | เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


สุทัศน์ เทพวรรณ
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งที่ 9 นี้
ประโยชน์ที่ได้รับคือ
1. ทำให้เรามีสมาธิมากขึ้น ทำให้เรามีสติที่จะเรียนมากขึ้น
2. ทำให้เรารู้จักการเตินจงกรมว่ามีกี่วิธี
3. ทำให้เราได้ออกกำลังกายจากการเดิน
4. ทำให้จิตใจสงบลงจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนอาจจะเป็นคนอารมณ์เย็นลงก็ได้

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


เอกภูมิ ยศโต (เก่ง) ม.1 ร.ร. สหศึกษา
ประโยคที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐานครั้งนี้คือ
ประโยชน์ที่ได้รับจากฝึกอบรมครั้งนี้คือ การฝึกสมธิด้วยวิธียุบหนอ พองหนอและการฝึกเดินจงกรม
ระยะที่ 6 และการฝึกขันติในการปฏิบัติเป็นเวลานานพอสมควร ฝึกให้อย่างผู้ใหญ่คือการไม่คุยกัน
การใช้ชีวิตกันอย่างเป็นระบบหมู่ การที่มีคนฟิกเวลาให้เราเดินตามทั้งวันเป็นอะไรที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก
พวกเราจึงต้องใช้ความทนอดเป็นอย่างมาก แต่ช่วงบ่ายก็ได้จัดกิจกรรมสำหรับคลายเครียดสำหรับเด็ก
ในกิจกรรมนี้ได้มีทัศนศึกษาไปในที่ต่างๆแถวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการหาความรู้และเป็นการผ่อนคลาย

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


วรรณพร ตาวังค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมฐานครั้งที่ 9 นี้ ประโยชน์ที่ได้รับคือ
1. มีสมธิในการทำงาน
2. ฝึกการระงับอารมณ์ของตนเอง
3. ฝีการเดิน-นั่งได้ถูกวิธี
4. ฝึกการสงบจิตใจของตนเอง
5. สามารถทำให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ
6. ฝึกความตั้งใจในการเรียน
7. ฝึกการคิดในเรื่องต่างๆอย่างสร้างสรรค์

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


อุมาวาศี จงบริรักษ์ ชั้นมัธยมปีที่ ๔ ร.ร.เรยีนาเชลีวิทยาลัย
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานครั้งนี้คือ
การที่ข้าพเจ้าได้ฝึกความอดทนในการอยู่ร่วมกันในค่ายกับคนหมู่มาก
ที่จะต้องใช้ความอดทนอย่างสูง เพราะการฝึกอบรมครั้งนี้ต้องใช้ความ
สงบ และการตรงต่อเวลา ซึ่งการร่วมกิจกรรมภายในค่ายครั้งนี้
ก็มีอุปสรรคบ้างสำหรับตัวข้าพเจ้าและเพื่อนๆ และปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็ได้สอนให้ข้าพเจ้าได้รู้จักคำว่าสามัคคี และการที่ข้าพเจ้าได้ฝึก
สมาธิและการเดินจงกรมนั้นได้ทำให้ข้าพเจ้ามีสมาธิในการเรียน
หนังสือ และทำให้ข้าพเจ้ามีสติ ใช้ชีวิตอย่างมีค่า ส่วนกิจกรรมใน
ภาคบ่ายที่ข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมนั้นทำให้ข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้ในด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาในอดีต

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ | เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


ชื่อ ด.ช.วัชรพล อุนจะนำ ชื่อเล่น บุ๊ค ชั้น ป.4 โรงเรียนมงฟอร์ต
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้
1. ทำให้มีสมธิดีขึ้น
2. ได้เดินจงกรมอย่างถูกวิธี
3. ได้รู้จักเพื่อนใหม่และพี่พี่ใหม่
4. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับพี่พี่
5. ได้สนุกสนานกับพี่พี่
6. ได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ความรู้ด้วย
7. ได้ไปศาลาธรรมไปจักรสานม้า,งู,ปลา
8. ได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยสมัยเก่าและเรือนสมัยเก่า
9. ได้รู้จักบทสวดมนต์
10.ได้ตื่เช้าทำวัตรเช้าเย็น

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


ชื่อ ด.ช. เอกภพ ยศโต (ก้อง) ชั้น ม. 1 รร สหศีกษา
"ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งนี้"
กระผมได้รับประโยชน์มากๆ เช่น สติ สมาธิ ปัญญา เมตตา อดทน ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ทำให้ผมมีขันติความอดทนมากขึ้นอย่างมากๆ ผมยังได้ทบทวนการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม
การรักษาศีล กินเจ และยังได้ทำบุญ ได้นอนตื่นเช้า และที่สำคัญที่สุดก็คือ จะมีกิจกรรมสำหรับเด็ก
ซึ่งมีคุณครูคนหนึ่ง name "พี่ขัญชัย" เป็นจัดการให้น้องๆ ทำกิจกรรม และทุกกิจกรรม
จะเสริมคุณธรรมอยู่ทุกกิจกรรม สิ่งที่ผมได้รับจากการอบรมวิปัสสนากรรมฐานในครั้งนี้ มีตั้งหลายอย่าง
ตามที่ผมเขียนมาด้านบนนี้ ให้ยังได้ฝึกทักษะความรู้เกี่ยวกับความรู้ล้านนา การพูด การทำตุ๊กตา
และ ความรู้การทำบ้านล้านนา

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


รณชัย เล็กสุวรรณ ม.2/4 ร.ร. นวมินทร์
ประโยชน์ที่ข้าพเจ้าได้รับจากการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานครั้งที่ 9 นี้
คือ ในการเข้าค่ายวิปัสสนากัมมัฎฐานครั้งนี้ ทำให้ผมสามารถเดินจงกรมoเป็น
ในการเดินจงกรมมีประโยชน์ต่อผมมาก ทำให้เรามีสมาธิ เพราะต้องกำหนดไปด้วยและ
เดินให้พร้อมกับการกำหนดของเราด้วย ฝีกการทรงตัวของเราเพราะต้องค่อยยกเท้า
ค้างไว้แล้วค่อยๆเอาลงต้องใช้การทรงตัวมาก ฝึกการระงับอารมร์ ได้ออกกำลังกาย
ไปชมสถานต่างๆใน ม.ช. เช่น อ่างแก้ว ศาลาธรรม ได้กินอาหารฟรีตั้งหลาย
วัน ได้เพื่อนใหม่ ได้บุญครับ

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า


นายจักรกฤษ รัดเกล้า (แฟง)
ประโยชน์ที่ข้าพระเจ้าได้รับจากการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานครั้งนี้
ที่ข้าพระเจ้าได้มาปฏิบัติการอบรมในครั้งนี้ ทำให้ข้าพระเจ้าได้มีสมาธิในการทำงานต่างๆได้ดีขึ้นและได้เรียนรู้
เรื่องพระธรรม, การนั่งสมาธิ, การเดินจงกรม และการบรรลุถึงพระธรรมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการฟังบรรยายธรรม-
ของผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับพระธรรมอย่างลึกซึ้ง จนทำให้ข้าพระเจ้าได้รู้ซึ้งว่าตั้งแต่ที่ได้ออกมาสู่โลกนี้ เราจะมีอะไรต้องทำ
อีกมากมาย รวมถึงได้รู้ว่าบนโลกนี้ไม่ได้มีแต่ความสุขเสมอไป อย่างเช่นว่าตัวข้าพระเจ้าเกิดมาก็มีทุกแล้ว หรือว่าคนที่-
ใกล้จะสิ้นลมก็เป็นทุกเช่นกัน ข้าพระเจ้าจึงไม่กลัวว่าข้าพระเจ้าจะสิ้นลมเมื่อไรข้าพระเจ้าก็ไม่สนใจเปรียบเสมือนว่า
คนเราก็ต้องเกิดมาใช้เวรใช้กรรมกันทุกคน สุดท้ายนี้ข้าพระเจ้าคิดว่าข้าพระเจ้าได้คิดถูกแล้ที่ข้าพระเจ้าได้มา-
ปฏิบัติธรรมในการฝึกอบรมในครั้งนี้ และข้าพระเจ้าจะอยู่รับใช้พระธรรมจนกว่าข้าพระจะสิ้นลมหายใจและจะเก็บรักษา-
พระพุทธศาสนาไว้ตลอดไป

สุทัศน์ เทพวรรณ | เอกภูมิ ยศโต | วรรณพร ตาวังค์ | อุมาวาศี จงบริรักษ
วัชรพล อุนจะนำ
| เอกภพ ยศโต | รณชัย เล็กสุวรรณ | จักรกฤษ รัดเกล้า