การรักษา
และ
บริการ

 • ผู้ป่วยโรคประสาท โรคจิต บุคลิกภาพแปรปรวน มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิต และโรคทั่วไป
 • ผู้ป่วยติดเหล้า และติดสารเสพติดชนิดต่างๆ
 • การฝังเข็มบำบัดอาการปวด และโรคต่างๆ
 • ผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาทางจิตใจ และอารมณ์ เช่น ปัสสาวะรดที่นอน ไม่สนใจในการเรียน
 • การทดสอบเชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพ
 • การฝึกสมาธิ และวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อการพัฒนา EQ, CQ, และ SQ. และเพื่อลดความเครียดและความวิตกกังวล

ดำเนินงาน
โดย
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์จำลอง ดิษยวณิช
 • ศาสตราจารย์ ดร. พริ้มเพรา ดิษยวณิช
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติพร เขียนประสิทธิ์
 • คุณจิตตญา ศานติสรร
 • นายสันติภาพ น๊ะดอก
 • นายสราวุธ หิรัญรัตน์
 • นายประเสริฐ สครรัมย์

เวลา
ทำการ
 • จันทร์-ศุกร์ : ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
 • เสาร์ : ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 • อาทิตย์ : หยุด

แผนที่ map