คลายเครียด
เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ในราคาเพียง ๑๙ บาท สามารถอ่านจบได้ภายในเวลาอันสั้น อ่านแล้วจะเข้าใจได้ว่า ความเครียด คืออะไร อะไรคือสาเหตุของความเครียด ความเครียดสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยได้อย่างไร อาการเช่นไรที่แสดงว่ามีความเครียด และเมื่อเครียดแล้ว ทำอย่างไรจึงจะลดความเครียด หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือขายดีเขียนโดย ศ. นพ. จำลอง ดิษยวณิช จัดพิมพ์เป็นครั้งที่สอง และขณะนี้มีเหลืออีกไม่มาก คาดว่าจะหมดในเร็ววันนี้
วิปัสสนากรรมฐานกับเชาวน์อารมณ์
หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงระเบียบวิธีของวิปัสสนากรรมฐาน ว่าเป็นการกำหนดรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นทางทวารทั้งหก คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ นอกจากนั้นยังช่วยให้คนเรารู้จักอารมณ์ ความรู้สึก ความอยาก ความคิด และจินตนาการของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งการควบคุมและการจัดการกับอารมณ์ และสิ่งเหล่านี้ด้วยสติและปัญญา เป็นสิ่งช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเชาวน์อารมณ์ หรือ EQ ในสหัสวรรษใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ราคา ๑๒๐ บาท ) เขียนโดย ศ.นพ. จำลอง ดิษยวณิช
จิตวิทยาของความดับทุกข์
กล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนสามารถสอดแทรกโยงใยความรู้เชิงจิตวิทยาสมัยใหม่และแก่นแท้ของพุทธศาสนาเข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืน ทุกข์คืออะไรและการดับทุกข์ทำได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการดับทุกข์โดยทั่วไปจนกระทั่งถึงขั้นของการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นหนังสือดีน่าอ่าน แม้มีศัพท์พุทธศาสนา แต่ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาธรรมดาอธิบายทำให้เข้าใจง่ายและไม่ผิดความหมายเดิมที่แท้จริง มีรูปอธิบายประกอบสวยงาม ( ราคา ๑๔๐ บาท ) เขียนโดย ศ.นพ.จำลอง ดิษยวณิช
การวาดภาพเพื่อการประเมินและการรักษา
เป็นหนังสือเล่มใหญ่ หนาถึง ๔๙๗ หน้า เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ เป็นหนังสือวิชาการที่อธิบายถึงการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยวิธีวาดภาพและศิลปะบำบัด ซึ่งเป็นแนวการรักษาอีกวิธีหนึ่ง ( ราคา ๔๓๐ บาท ) เขียน โดย ผ.ศ. ดร. พริ้มเพรา ดิษยวณิช
ความเครียดและความวิตกกังวล
คาดว่า จะออกวางจำหน่ายได้ ตั้งแต่เดือน กันยายน ๔๕ เป็นต้นไป ผลิตออกมาทั้งที่เป็นรูปเล่มโดยใช้กระดาษในการพิมพ์ และที่เป็นแผ่น CD เป็นตำราทางวิชาการที่บุคคลทั่วไปสามารถอ่านได้ ผู้เขียนได้ทำการค้นคว้าศึกษาเรื่องความเครียดอย่างละเอียด มีการทบทวนความรู้ที่ก้าวหน้าและทันสมัยที่สุดในขณะนี้ พร้อมกับความเห็นเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ แนวการรักษาแบบต่างๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งการใช้ยาด้วย เขียนโดย ศ.นพ. จำลอง ดิษยวณิช และ ผ.ศ.ดร. พริ้มเพรา ดิษยวณิช